Transparència

DADES ECONÒMIQUES DE LA FORMIGA 2016

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

A) DESPESES                                          64.124,30

DE PERSONAL                                       40.617,97

DOT. AMORT. IMMOBILITZAT             306,79

ALTRES DESPESES                              23.199,54

 

B) INGRESSOS                                       62.387,31

PRESTAC. DE SERVEIS                       11.085,00

ALTRES ING, D’EXPLOTACIÓ          44.486,32

(Subvencions i arrendaments)

PÉRDUES                                                   1.736,99